REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę ZOFIA PUSTUŁ VIS A VIS z siedzibą w Częstochowie za pośrednictwem sklepu internetowego www.loftware.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 

 

 

DEFINICJE

 

1.  Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.  Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza podmiot w tym przypadku firmę kurierską, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

4.  Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

8. Sprzedawca – oznacza ZOFIA PUSTUŁ VIS A VIS, ul. Garibaldiego 10/12 42-202 Częstochowa, Poland; NIP: 949-09-80-021;  Regon 368976204

będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

9. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.loftware.pl.

10. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

11. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich dostaw od LOFTWARE do nabywcy (zwanego dalej „Nabywcą”), chyba że LOFTWARE uzgodni inaczej na piśmie.

2. Wszelkie warunki zaproponowane przez Nabywcę, które różnią się od warunków niniejszych Warunków lub stanowią ich uzupełnienie, nie będą wiążące dla LOFTWARE i będą nieważne i nieskuteczne, z wyjątkiem zakresu wyraźnie zaakceptowanego przez LOFTWARE na piśmie.

3. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

 

 

PRAWA AUTORSKIE

 

 

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 

 

 

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

1.  Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

2.  Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3.  Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarki internetowe w wersjach najniższych: Internet Explorer Version 11, Chrome 16, FireFox 10, Opera 11, Windows 10 Microsoft Edge (ADI nie jest wspierane), Safari 9 i nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

4.  Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.

5.  Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

 

ZAMÓWIENIA ZREALIZOWANE PRZEZ SKLEP

 

 

1.  Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.

2.  Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

3.  Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.

4.  Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie 4 powyżej.

6.  Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta Towaru.

7.  W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

8.   Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a)  anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

b)  anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);

c)  podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).

9.  Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:

a)  stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;

b)  nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;

c)  nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

10.  Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

11.  Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy.

12.  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a)  przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

13.  Klient może modyfikować zamówienie, jeśli dotyczy produktu nie mającego statusu „MEBEL NA ZAMÓWNIENIE”, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu Dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta. Zasady zwrotu należności Klientom określono w §8 i §9 poniżej.

14.  Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.

15.  Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

16.  Klient zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego, który będzie przekazany Dostawcy w celu dokładnego umówienia terminu dostawy.

17.  W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

18.  Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

19.  Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

20.  Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, Fakturę Konsumencką lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

22.  W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

23. Przy realizacji dostaw zastosowanie mają przepisy Prawa Przewozowego.

 

 

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 

1. Sprzedawca udostępnia następujący sposób zapłaty:

a. Płatność przelewem online na konto bankowe Sprzedawcy:

mbank

ZOFIA PUSTUŁ VIS A VIS

 Account number: 75114020040000330278542223

     IBAN: PL75114020040000330278542223

 

  

b. Płatność za pomoca karty płatniczej: Visa, Mastercard, Amex, Discover, JCB, Maestro, UnionPay

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności kartą płatniczą, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności za pomocą kart płatniczych jest Braintree - PayPal (Europe) A.a.r.l et Cie, S.C.A.

 

 

 

ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE NA ŻYCZENIE KLIENTA

 

 

1.  Klient ma możliwość zamówienia mebla w indywidualnym wymiarze, niedostępnym w sklepie internetowym.

2. Zamówienia mebla indywidualnego klient dokonuje się poprzez wypełnienie i odesłanie do Sprzedawcy „Formularza Zamówienia Mebla Indywidualnego” opisującego parametry zamawianego mebla.

3.  Zamówienie uruchamianie jest po jego pełnym opłaceniu.

4. Termin realizacji mebla indywidualnego wynosi pomiędzy 35-40 dni roboczych w przypadku stolika, konsoli, półki, wieszaka (hanger), stolika kawowego, biurka, kwietnika, drabinki, poduszki.

5. Koszt wysyłki mebla indywidualnego jest wyceniany indywidualnie i zależy od gabarytów mebla oraz miejsca dostawy. Klient informowany jest o przybliżonym koszcie dostawy mebla przed złożeniem zamówienia.

6.  Meble indywidualne nie podlegają zwrotowi.

7.  Zwrot wpłaconej kwoty możliwy jest tylko w sytuacji, gdy realizacja mebla indywidualnego nie została rozpoczęta.

 

 

 

JAKOŚĆ PRODUKTÓW

 

 

  1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy. Klient będący Konsumentem obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

  2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

  3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Salonu Pokazowego Sprzedawcy: 42-202 Częstochowa, ul. Garibaldiego 10/12. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki do kwoty 100 PLN.

  4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

 

 

 

USZKODZENIE W TRANSPORCIE

 

 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Przewozowego Klient zobowiązany jest przyjąć, a następnie otworzyć i sprawdzić Towar przyjmowany od Dostawcy w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w transporcie Klient spisuje z pracownikiem Dostawcy protokół szkody.

2. Reklamację związaną z uszkodzeniem w transporcie Klient składa u Dostawcy.

 

 

 

GWARANCJA

 

 

Sprzedawca udziela na produkty 24 miesięcznej gwarancji.

 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

 

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy.

2. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży w przypadku zakupu mebla wykonanego na zamówienie, posiadającego w opisie produktu informację "MEBEL NA ZAMÓWIENIE".

3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na własny koszt. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać:

a) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej przez przesłanie Towaru na adres Salonu Pokazowego Sprzedawcy.

Adres do wysyłki: 42-200 Częstochowa, ul. Garibaldiego 10/12

 

 

 

ZWROT NALEŻNOŚCI

 

 

1.  Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku:

a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);

b)  odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z §Jakość Produktów Regulaminu;

c)  obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §Sposoby Płatności Regulaminu.

2.  Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:

a)  w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta z którego dokonana on zapłaty.

 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza jak za własne działanie lub zaniechanie.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

4.  Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy, zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

 

 

 

ZMIANY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU

 

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

4.  W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2017.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Wszystkie informacje dotyczące polityki prywatności i korzystania z plików cookie są szczegółowo opisane na naszej stronie Polityka Prywatności.

 

Administratorem Danych Osobowych jest: ZOFIA PUSTUŁ VIS A VIS, ul. Garibaldiego 10/12 42-202 Częstochowa, Poland; NIP: 949-09-80-021;  Regon 368976204

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  info@loftware.pl

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie dalej RODO) oraz w celu:

a) Przesyłania newslettera – zgodnie z art. 6 lit. a RODO,
b) Udzielania odpowiedzi na zapytania przesyłane przez formularz kontaktowy zgodnie z art. 6 lit a RODO,
c) zawarcia i wykonywania umowy w sklepie internetowym – zgodnie z art. 6 lit. b RODO,
d) wykonywania obowiązków prawnie ciążących na Administratorze wynikających z prawa podatkowego – zgodnie z art. 6 lit. c RODO.

 

 

 

 

 

CONTACT US

 

 

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące zwrotu skontaktuj się z nami:

 

info@loftware.pl

 

 

Pn. - Pt.  11:00 - 17:00

 

POLSKA  -   +48 576 610 100

WIELKA BRYTANIA  -  +44 7599 471 392